vineri, 30 decembrie 2022

Elena Ospina, Columbia: "Sleep"

 

Fără Titlu, digital, IS&PSAS Ed. 3

 

luni, 26 decembrie 2022

 Merry Christmas! . Crăciun fericit! - Happy New Year 2023! . La mulți ani 2023!

 

 


 Merry Christmas! . Crăciun fericit!

Happy New Year 2023! . La mulți ani 2023!

 

 

duminică, 11 decembrie 2022

10 Decembrie: ZIUA INTERNAȚIONALĂ A DREPTURILOR OMULUI

  

 

DECLARAŢIA UNIVERSALĂ A DREPTURILOR OMULUI din 10 decembrie 1948


EMITENT ORGANIZAŢIA NAŢIUNILOR UNITE
Publicat în Brosura din 10 decembrie 1948


La 10 decembrie 1948, Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat şi proclamat Declaraţia universala a drepturilor omului. După acest act istoric, Adunarea Generală a recomandat statelor membre sa nu precupeteasca nici unul din mijloacele care le stau la dispoziţie pentru a publică în mod solemn textul Declaraţiei şi "pentru a face astfel ca el să fie distribuit, afişat, citit şi comentat, în principal în şcoli şi în alte instituţii de învăţămînt, indiferent de statutul politic al ţărilor sau teritoriilor". 
 
PREAMBUL
Considerind ca recunoaşterea demnităţii inerente tuturor membrilor familiei umane şi a drepturilor lor egale şi inalienabile constituie fundamentul libertăţii, dreptatii şi păcii în lume, 
Considerind ca ignorarea şi dispretuirea drepturilor omului au dus la acte de barbarie care revolta constiinta omenirii şi ca faurirea unei lumi în care fiinţele umane se vor bucura de libertatea cuvintului şi a convingerilor şi vor fi eliberate de teama şi mizerie a fost proclamata drept cea mai înaltă aspiratie a oamenilor, 
Considerind ca este esenţial ca drepturile omului să fie ocrotite de autoritatea legii pentru ca omul sa nu fie silit sa recurgă, ca soluţie extrema, la revolta împotriva tiraniei şi asupririi, 
Considerind ca este esenţial a se incuraja dezvoltarea relaţiilor prieteneşti între natiuni,
Considerind ca în Carta popoarele Organizaţiei Naţiunilor Unite au proclamat din nou credinţa lor în drepturile fundamentale ale omului, în demnitatea şi în valoarea persoanei umane, drepturi egale pentru bărbaţi şi femei şi ca au hotărît sa favorizeze progresul social şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţa în cadrul unei libertăţi mai mari,
Considerind ca statele membre s-au angajat sa promoveze în colaborare cu Organizaţia Naţiunilor Unite respectul universal şi efectiv faţă de drepturile omului şi libertăţile fundamentale, precum şi respectarea lor universala şi efectivă,
Considerind ca o conceptie comuna despre aceste drepturi şi libertăţi este de cea mai mare importanţa pentru realizarea deplina a acestui angajament, 
 
ADUNAREA GENERALĂ proclama Prezenta declaraţie universala a drepturilor omului, ca ideal comun spre care trebuie să tinda toate popoarele şi toate natiunile, pentru ca toate persoanele şi toate organele societăţii să se straduiasca, avînd aceasta declaraţie permanent în minte, ca prin învăţătura şi educaţie sa dezvolte respectul pentru aceste drepturi şi libertăţi şi să asigure prin măsuri progresive de ordin naţional şi internaţional, recunoaşterea şi aplicarea lor universala şi efectivă, atît în sinul popoarelor statelor membre, cît şi al celor din teritoriile aflate sub jurisdicţia lor. 
 
Articolul 1
Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi. Ele sînt înzestrate cu ratiune şi constiinta şi trebuie să se comporte unele faţă de altele în spiritul fraternitatii.
 
Articolul 2
Fiecare om se poate prevala de toate drepturile şi libertăţile proclamate în prezenta declaraţie fără nici un fel de deosebire ca, de pilda, deosebirea de rasa, culoare, sex, limba, religie, opinie politica sau orice alta opinie, de origine naţionala sau socială, avere, naştere sau orice alte împrejurări. În afară de aceasta, nu se va face nici o deosebire după statutul politic, juridic sau internaţional al tarii sau al teritoriului de care tine o persoană, fie ca aceasta ţara sau teritoriu sînt independente, sub tutela, neautonome sau supuse vreunei alte limitări de suveranitate.
 
Articolul 3
Orice fiinta umană are dreptul la viaţa, la libertate şi la securitatea persoanei sale.
 
Articolul 4
Nimeni nu va fi ţinut în sclavie, nici în servitute: sclavajul şi comerţul cu sclavi sînt, interzise sub toate formele lor.
 
Articolul 5
Nimeni nu va fi supus la torturi, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante.
 
Articolul 6
Fiecare om are dreptul sa i se recunoască pretutindeni personalitatea juridică.
 
Articolul 7
Toţi oamenii sînt egali în faţa legii şi au, fără nici o deosebire, dreptul la o egala protecţie a legii. Toţi oamenii au dreptul la o protecţie egala împotriva oricărei discriminări care ar viola prezenta declaraţie şi împotriva oricărei provocari la o asemenea discriminare.
 
Articolul 8
Orice persoană are dreptul la satisfactia efectivă din partea instanţelor juridice naţionale competente împotriva actelor care violeaza drepturile fundamentale ce-i sînt recunoscute prin constituţie sau lege.
 
Articolul 9
Nimeni nu trebuie să fie arestat, deţinut sau exilat în mod arbitrar. 
 
Articolul 10
Orice persoană are dreptul în deplina egalitate de a fi audiată în mod echitabil şi public de către un tribunal independent şi impartial care va hotărî fie asupra drepturilor şi obligaţiilor sale, fie asupra temeiniciei oricărei acuzari în materie penală îndreptată împotriva sa. 
 
Articolul 11
1. Orice persoană acuzata de comiterea unui act cu caracter penal are dreptul să fie presupusa nevinovată pînă cînd vinovăţia sa va fi stabilită în mod legal în cursul unui proces public în care i-au fost asigurate toate garanţiile necesare apărării sale.
2. Nimeni nu va fi condamnat pentru acţiuni sau omisiuni care nu constituiau, în momentul cînd au fost comise, un act cu caracter penal conform dreptului internaţional sau naţional. De asemenea, nu se va aplica nici o pedeapsă mai grea decît aceea care era aplicabilă în momentul cînd a fost savirsit actul cu caracter penal.
 
Articolul 12
Nimeni nu va fi supus la imixtiuni arbitrare în viaţa sa personală, în familia sa, în domiciliul lui sau în corespondenta sa, nici la atingeri aduse onoarei şi reputaţiei sale. Orice persoană are dreptul la protecţia legii împotriva unor asemenea imixtiuni sau atingeri.
 
Articolul 13
1. Orice persoană are dreptul de a circula în mod liber şi de a-şi alege reşedinţa în interiorul graniţelor unui stat.
2. Orice persoană are dreptul de a părăsi orice ţara, inclusiv a sa, şi de a reveni în ţara sa.
 
Articolul 14
1. În caz de persecutie, orice persoană are dreptul de a cauta azil şi de a beneficia de azil în alte tari.
2. Acest drept nu poate fi invocat în caz de urmărire ce rezultă în mod real dintr-o crima de drept comun sau din acţiuni contrare scopurilor şi principiilor Organizaţiei Naţiunilor Unite.
 
Articolul 15
1. Orice persoană are dreptul la o cetăţenie. 
2. Nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar de cetăţenia sa sau de dreptul de a-şi schimba cetăţenia.
 
Articolul 16
1. Cu începere de la împlinirea virstei legale, bărbatul şi femeia, fără nici o restrictie în ce priveşte rasa, naţionalitatea sau religia, au dreptul de a se căsători şi de a întemeia o familie. Ei au drepturi egale la contractarea căsătoriei, în decursul căsătoriei şi la desfacerea ei.
2. Căsătoria nu poate fi încheiată decît cu consimţămîntul liber şi deplin al viitorilor soţi.
3. Familia constituie elementul natural, şi fundamental al societăţii şi are dreptul la ocrotire din partea societăţii şi a statului.
 
Articolul 17
1. Orice persoană are dreptul la proprietate, atît singura, cît şi în asociaţie cu alţii.
2. Nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar de proprietatea sa.
 
Articolul 18
Orice om are dreptul la libertatea gîndirii, de constiinta şi religie; acest drept include libertatea de a-şi schimba religia sau convingerea, precum şi libertatea de a-şi manifesta religia sau convingerea, singur sau împreună cu alţii, atît în mod public, cît şi privat, prin învăţătura, practici religioase, cult şi îndeplinirea riturilor.
 
Articolul 19
Orice om are dreptul la libertatea opiniilor şi exprimarii; acest drept include libertatea de a avea opinii fără imixtiune din afară, precum şi libertatea de a cauta, de a primi şi de a raspindi informaţii şi idei prin orice mijloace şi independent de frontierele de stat.
 
Articolul 20
1. Orice persoană are dreptul la libertatea de întrunire şi de asociere paşnică.
2. Nimeni nu poate fi silit să facă parte dintr-o asociaţie.
 
Articolul 21
1. Orice persoană are dreptul de a lua parte la conducerea treburilor publice ale tarii sale, fie direct, fie prin reprezentanţi liber aleşi.
2. Orice persoană are dreptul de acces egal la funcţiile publice din ţara sa.
3. Voinţa poporului trebuie să constituie baza puterii de stat; aceasta voinţa trebuie să fie exprimată prin alegeri nefalsificate, care să aibă loc în mod periodic prin sufragiu universal, egal şi exprimat prin vot secret sau urmînd o procedură echivalenta care să asigure libertatea votului.
 
Articolul 22
Orice persoană, în calitatea sa de membru al societăţii, are dreptul la securitatea socială; ea este indreptatita ca prin efortul naţional şi colaborarea internationala, tinindu-se seama de organizarea şi resursele fiecărei tari, să obţină realizarea drepturilor economice, sociale şi culturale indispensabile pentru demnitatea sa şi libera dezvoltare a personalităţii sale.
 
Articolul 23
1.Orice persoană are dreptul la munca, la libera alegere a muncii sale, la condiţii echitabile şi satisfăcătoare de muncă, precum şi la ocrotirea împotriva somajului.
2. Toţi oamenii, fără nici o discriminare, au dreptul la salariu egal pentru munca egala.
3. Orice om care munceste are dreptul la o retribuire echitabila şi satisfăcătoare care să-i asigure atît lui, cît şi familiei sale, o existenta conformă cu demnitatea umană şi completată, la nevoie, prin alte mijloace de protecţie socială
.4. Orice persoană are dreptul de a întemeia sindicate şi de a se afilia la sindicate pentru apărarea intereselor sale.
 
Articolul 24
Orice persoană are dreptul la odihna şi recreatie, inclusiv la o limitare rezonabila a zilei de muncă şi la concedii periodice plătite.
 
Articolul 25
1. Orice om are dreptul la un nivel de trai care să-i asigure sănătatea şi bunăstarea lui şi familiei sale, cuprinzînd hrana, îmbrăcămintea, locuinta, îngrijirea medicală, precum şi serviciilor sociale necesare; el are dreptul la asigurare în caz de şomaj, boala, invaliditate, vaduvie, batrinete sau în celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistenta, în urma unor împrejurări independente de voinţa sa.
2. Mama şi copilul au dreptul la ajutor şi ocrotire deosebite. Toţi copiii, fie ca sînt născuţi în cadrul unei căsătorii sau în afară acesteia, se bucura de aceeaşi protecţie socială.
 
Articolul 26
1. Orice persoană are dreptul la învăţătura. Învăţămîntul trebuie să fie gratuit, cel puţin în ceea ce priveşte învăţămîntul elementar şi general. Învăţămîntul tehnic şi profesional trebuie să fie la indemina tuturor, iar învăţămîntul superior trebuie să fie de asemenea egal, accesibil tuturora, pe bază de merit.
2. Învăţămîntul trebuie să urmărească dezvoltarea deplina a personalităţii umane şi întărirea respectului faţă de drepturile omului şi libertăţile fundamentale. El trebuie să promoveze înţelegerea, toleranta, prietenia între toate popoarele şi toate grupurile rasiale sau religioase, precum şi dezvoltarea activităţii Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru menţinerea păcii.
3. Părinţii au dreptul de prioritate în alegerea felului de învăţămînt pentru copiii lor minori.
 
Articolul 27
1. Orice persoană are dreptul de a lua parte în mod liber la viaţa culturală a colectivităţii, de a se bucura de arte şi de a participa la progresul ştiinţific şi la binefacerile lui.
2. Fiecare om are dreptul la ocrotirea intereselor morale şi materiale care decurg din orice lucrare ştiinţifică, literară sau artistică al carei autor este.
Articolul 28
Orice persoană are dreptul la o orinduire socială şi internationala în care drepturile şi libertăţile expuse în prezenta declaraţie pot fi pe deplin infaptuite.
 
Articolul 29
1. Orice persoană are îndatoriri faţă de colectivitate, deoarece numai în cadrul acesteia este posibila dezvoltarea libera şi deplina a personalităţii sale.
2. În exercitarea drepturilor şi libertăţilor sale, fiecare om nu este supus decît numai ingradirilor stabilite prin lege, exclusiv în scopul de a asigura cuvenită recunoaştere şi respectare a drepturilor şi libertăţilor altora şi ca să fie satisfacute justele cerinţe ale moralei, ordinii publice şi bunastarii generale într-o societate democratica.
3. Aceste drepturi şi libertăţi nu vor putea fi în nici un caz exercitate contrar scopurilor şi principiilor Organizaţiei Naţiunilor Unite.
 
Articolul 30
Nici o dispoziţie a prezentei Declaraţii nu poate fi interpretată ca implicind pentru vreun stat, grupare sau persoana dreptul de a se deda la vreo activitate sau de a savirsi vreun act îndreptat spre desfiinţarea unor drepturi sau libertăţi enunţate în prezenta declaraţie.
-------------


vineri, 9 decembrie 2022

9 decembrie: ZIUA INTERNAȚIONALĂ ÎMPOTRIVA CORUPȚIEI

 

ZIUA INTERNAȚIONALĂ ÎMPOTRIVA CORUPȚIEI

a fost instituită de ONU, fiind marcată pentru prima oară în 2003, la Medina (Mexic). 
România a ratificat-o încă din 2004.


Și pentru că toți cunoaștem rarele locuri unde încă mai există corupție, acum ne-a mai rămas să aflăm răspunsurile la câteva întrebări minore, la numai câteva, care să consolideze teoriile despre acest fenomen pe cale de a fi pe deplin eradicat în România:

 . cum se descoperă și acoperă corupții?

. cât durează fenomenul

 

... și să închidem subiectul, pentru totdeauna, pe deplin mulțumiți de rezultatul analizei:
 
. "unde ești tu, Țepeș Doamne?"

 

(din însemnările unui cârcotaș care, în nopțile cu lună plină, încă mai caută acul în carul cu fân al istoriei)
 

joi, 17 noiembrie 2022

Bobo Pernecky, Slovacia: "Sleep"

 

Fără titlu, acuarele, 21x29,7cm, IS&PSAS Ed. 3

 

miercuri, 9 noiembrie 2022

miercuri, 19 octombrie 2022

Call for papers: 2023 Nasher Prize Graduate Symposium

 

Call for papers: 2023 Nasher Prize Graduate Symposium

Nasher Sculpture Center announces an open call for participation in the 2023 Nasher Prize Graduate Symposium, which aims to expand scholarship on the field of contemporary sculpture in its many forms. Submissions should address themes related to the work of the 2023 Nasher Prize Laureate Senga Nengudi.

The Nasher Prize Graduate Symposium–dedicated to the work of Nengudi and open to graduate students from around the world, studying in any field–will take place virtually from January 17–20, 2023. The multi-day event will address a broad audience of art historians and museum professionals, allowing symposium participants to receive feedback from fellow presenters, the moderator, the keynote speaker, and audience members. This year’s symposium will be moderated by Dr. Lauren Cross, Assistant Professor, Interdisciplinary Art and Design Studies, College of Visual Arts & Design, University of North Texas. Students selected to participate will have their papers published in the annual Nasher Prize Graduate Symposium Compendium, together with a paper delivered by the keynote speaker, Kellie Jones, Hans Hofmann Professor of Modern Art at Columbia University.

Suggested topics for the 2023 Nasher Prize Graduate Symposium
Sculpture and the body
Performance
Impermanence
Documentation
Collaboration
Gender and race
Identity

Complete proposals must include the following
–Contact information, participant’s field and university affiliation, and CV
–Paper title and abstract of no more than 200 words, and 3 to 5 keywords

Proposals are due by Sunday, December 4, 2022.

Students selected to participate will have their papers published in the annual Nasher Prize Graduate Symposium Compendium, which will be published in April 2023 in tandem with Nasher Prize Month.

Send submissions and questions to symposium@nashersculpturecenter.org

About Senga Nengudi, 2023 Nasher Prize Laureate
Senga Nengudi was born in 1943 in Chicago, Illinois; she lives and works in Colorado Springs, Colorado. Nengudi’s work has been the subject of solo exhibitions organized by Henry Moore Institute (2018); the Baltimore Museum of Art (2018); Art + Practice, Los Angeles (2018); the Institute of Contemporary Art, Miami (2017); and the Contemporary Arts Center, New Orleans (2017), as well as her recent retrospective, Topologies, which originated at the Lenbachhaus, Munich in 2019 and traveled to Denver Art Museum, Denver (2020); Museu de Arte de São Paulo, Brazil (2020); and the Philadelphia Museum of Art, Philadelphia (2021). Her work has been prominently featured in international biennials including the 57th Venice Biennale (2017) and the 54th Carnegie International (2007).

Nengudi was elected as a member of the American Academy of Arts and Sciences in 2020 and has been a recipient of Denver Art Museum Key Award (2019); Women’s Caucus For Art Lifetime Achievement Award (2010); and the Anonymous Was A Woman Award (2005). Her works are held in institutional collections including The Museum of Modern Art, New York; The Whitney Museum of American Art, New York; Studio Museum in Harlem, New York; The Brooklyn Museum, New York; Los Angeles County Museum of Art; The Hammer Museum, Los Angeles; The Carnegie Museum of Art, Pittsburgh; Musée National d'Art Moderne, Centre Georges Pompidou, Paris; Tate Modern, London; and Jerusalem Museum of Art, Jerusalem.

 

Senga Nengudi, Performance Piece, 1978. Silver gelatin prints, triptych. Overall: 118 3/8 x 41 inches. © Senga Nengudi, 2022. Courtesy of Sprüth Magers and Thomas Erben Gallery, New York. Photo: Harmon Outlaw.

www.nashersculpturecenter.orgluni, 17 octombrie 2022

Call for: The WBC invites cartoonists to the “Heroes of Boxing” Contest, Mexico

 

The WBC invites cartoonists to the “Heroes of Boxing” Contest


As part of the activities portraying the 60th annual Convention in the beautiful setting of Acapulco, Mexico, from November 6 to 11, the World Boxing Council invites professional cartoonists from all around the world to participate in the contest “Boxing Heroes.”

As part of the activities portraying the 60th annual Convention in the beautiful setting of Acapulco, Mexico, from November 6 to 11, the World Boxing Council invites professional cartoonists from all around the world to participate in the contest “Boxing Heroes.”

The best works will be printed by the WBC and will be exhibited during the convention. Below we present everything you need to know to take part.

Terms of the Contest:

Theme: “Boxing Heroes”

1.- The participating works must propose an original interpretation of the boxer they most admire.
2.- All artists who wish to express their point of view on the subject may participate.
3.- The contest starts from Friday, September 30, 2022 and until Sunday, October 23, 2022 at 11:59 p.m.
4.-The participating works must be sent in digital format to the email: planderos@wbcboxing.com

With the following characteristics:

Subject: Heroes of Boxing – Name of Author and Title of the work
Colors: Color file in CMYK mode
Dimensions: 21.0 cm wide by 29.7 cm high (A4)
Format: .jpg file with a resolution of 300 dpi.
Weight: Up to 2 MB maximum
Contact information:
Technique: Free
Format: Tabloid type (30x20cm.)
Quantity: Maximum 2 per author

 CONTEST DYNAMICS:

The best works will be printed by the WBC and will be exhibited during the Annual Convention from November 6 to 11 at the Hotel Mundo Imperial in Acapulco, Mexico.

 AWARDS:

The winners will be announced during the 60th Annual Convention of the World Boxing Council.
First place: 500 dollars, Glove Autographed by champions and a World Champion mini belt
Second place: $250, and a world champion jersey
Third place: $100 and a world champion jersey
The prize will be delivered in value title “nominative check” or through electronic transfer.
*These prizes do not include travelling costs of the winner, lodging, or expenses associated with the enjoyment of these.

 RULES:

Mentions will be awarded to the most outstanding works, in the opinion of the qualifying jury.

The participant, duly identified, ensures the authorship and originality of the pieces presented, and declares that the cartoons are not a copy or total or partial modification of any work belonging to third parties.

 Important Note

Whoever participates in the following call must do so with the understanding that:
By submitting your work(s), you grant full ownership of it by the WBC.
From the works received, a selection will be made to choose the finalists.
All the works received will form part of the WBC collection.
The participant, duly identified, ensures the authorship and originality of the pieces
presented, and declares that they are not a copy or total or partial modification of any work belonging to third parties.
By submitting your work(s), you grant full ownership of it by the WBC
Of the works received, a curatorship will be carried out, in order to obtain a selection that will be toured in different states of the Mexican Republic and abroad during

The WBC will have full power to decide how and when to carry out the museum script, the catalog and souvenir production, as well as the strategies for promotion, dissemination and management of the exhibition at a national and foreign level.

Any matter not provided for in this call will be resolved by the competent authorities of the WBC, and a representative of the qualifying committee.


vineri, 14 octombrie 2022

Henryk Cebula, Polonia: "Salt & Pepper"

 

Fără titlu, tuș, 21x29,7cm, IS&PSAS Ed. 3

 

marți, 11 octombrie 2022

Call for: Bienala Națională de Ceramică-Sticlă-Metal, ”Metafore Incandescente” ed. a V-a, ”AUS-Terra – 2022”- Cluj-Napoca


Muzeul de Artă Cluj, în parteneriat cu Secția de Arte Decorative a UAP Cluj, Universitatea de Artă și cu Design și Fundația CERAMART din Cluj vă invită să participați cu lucrări, la a V-a ediție a 

Bienalei Naţionale C-S-M "Metafore Incandescente"- "AUS-Terra" / 2022.

Manifestarea promoveză la nivel național artele contemporane din arealul artelor focului, CSM și pentru a doua oară nu va funcționa ca itinerantă (la Tg. Mureș și Bistrița). Sperăm într-o largă participare a breslei și că, această ediție să fie ultima afectată de crize, pandemice sau materiale.

Vernisaj: Expoziția este găzduită de Muzeul de Artă din Cluj și conform calendarului expozițional va funcționa fizic din 15 noiembrie – până în 6 decembrie 2022, începând cu ora 18.00 a zilei de marți, 15 noiembrie 2020, momentul vernisajului.

Participare: fiecare artist poate participa cu 1-2 lucrări (limită dimensională 70 cm.) care apar în catalog și va trimite câte 2 imagini jpg. din unghiuri avantajoase cu rezoluție 300 dpi pentru fiecare lucrare propusă. Alături de imaginile lucrării-lor, se trimit: portret artist, datele personale și datele tehnice ale lucrării/lor, conform modelului:
Date personale:
Nume și prenume:.......................................................;
Data/Anul/Locul nașterii:............................................;
Absolvent Univ./Anul:................................................;
Membru UAP/Filiala/anul/absolvent recent ...............;
Date contact:/adresa/tel./e-mail...................................;
Date tehnice:
Titlul lucrării:..............................................................;
Dimensiuni:.................................................................;
Tehnica/ material/temperatura și tip ardere:................;
Anul realizării:.............................................................;
 

(*Pentru eficiența completării datelor de contact/tehnice, preluați cu copy-paste aceste rubrici!!!!).
Depunere date: pe e.mail, 20 Septembrie - 15 Octombrie 2022 termen limită. Gata de tipar 25 octombrie.

Date pentru tipar: foto artist; foto lucrare 300dpi, Jpg/Tiff, profil CMYK, date personale/ tehnice și foto chitanță de depunere a taxei, pentru contorizarea participării. Ne vom strădui ca la vernisaj să intrați în posesia catalogului tipărit.
 

Contact date: Andrei Florian, tel. 0746 180 059; andreiflorian1959@gmail.com
Adrian Pop, tel. 0747 918 976; pop.adrian15@gmail.com
 

IMPORTANT: Organizatorii își rezervă dreptul de a respinge imaginile ce nu respectă standardele de calitate cerute, date tehnice sau personale incorecte. Astfel nu vor aduce prejudicii de imagine, bienalei, catalogului și colegilor.

Depunere-Primire colete lucrări: personal sau prin curier Muzeul de Artă Cluj-Napoca, Piaţa Unirii nr. 30, cod 400098 contact@macluj.ro; info.muzeu@macluj.ro , în perioada 20 Octombrie – 10 Noiembrie 2022
 

Contact colete: Muzeograf Dr. Florin Gherasim, Muzeul De Artă Cluj-Napoca, Tel.: 0744 191 617, între 9.00 – 16.00.
 

IMPORTANT: Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru lucrările sosite deteriorate. Expeditorul va fi informat în aceste cazuri primind imagini lămuritoare. Dacă se poate vor fi restaurate pentru expunere cu acordul expeditorului. Returul va fi realizat de către expeditor; catalogul va fi în colet, înmânat personal sau expediat Poștal.
 

Taxa participare: 120 ron, taxa acoperă: centralizare date, prelucrare imagini, pregătire machetă, costuri de tipar, etichete, invitații/afișe fizice și online, protocolul de vernisaj și taxe poștale pentru expedierea cataloage.
 

Cont Banca Transilvania Cod client 1070366, cont ron IBAN RO45BTRLRONCRT0107036601 Titular: Andrei Florian


Coordonator general al proiectului expozițional: conf. univ. dr. Andrei Florian, UAD Cluj.

miercuri, 28 septembrie 2022

Andreea RUS: “Lumini abisale. Omagiu sfinților închisorilor comuniste”, Biblioteca Națională a României

  

Vernisaj: 1 octombrie 2022, ora 14

Expoziția este realizată în colaborare cu CESI, Centrul de Excelență în Studiul Imaginii, București, la Biblioteca Națională a României, sala Scriptorium, Bd. Unirii, nr. 22, Sector 3, București. Curatorii expoziției sunt Smaranda Găbudeanu, Rafaela Bârlădeanu, Olivia Dobrea,coordonator, lector dr. Ana Negoiță.

„Această expoziție continuă un demers artistic de cercetare vizuală întreprins de către artistă și specific unei întregi perioade de creație, cu referințe istorice directe către martirajele petrecute în închisorile politice și lagărele de muncă din perioada comunistă. (...) - aș preciza faptul că firul care leagă semantic lucrările semnate de Andreea Rus cu un întreg compendiu de imagini literare sau documentare care descriu atmosfera temnițelor comuniste, este mai degrabă unul spiritual, o undă invizibilă care comunică empatic la mai bine de jumatate de secol distanță.” (dr. Ana Negoiță, text preluat din catalogul expoziției) 
 
Expoziția „vorbește” despre suferință, sacrificiu, iubire și înălțare sufletească. „În perioada comunismului, în România au fost privați de libertate mulți oameni în închisorile comuniste, printre ei mari personalități ale poporului român au suferit în aceste temnițe, nedorind să renunțe la valorile culturale și morale în care credeau. Nu pot să povestesc tot ce am suferit pentru că nu pot să ofensez poporul român spunându-i că în mijlocul lui s-au petrecut asemenea monstruozități. (Petre Țuțea) Este impresionant îndemnul lui M. Vulcănescu care le transmitea, Să nu ne răzbunați, supraviețuitorilor... Suferința adusă pe nedrept în sufletele și trupurile oamenilor poate fi transformată în bucurie atunci când converge spre înălțarea sufletească. Este uimitoare dorința de a deveni mai buni în ciuda chinurilor și umilințelor la care au fost supuși. Lumina despre care vorbesc mulți dintre cei care au suferit în închisorile comuniste, printre care și N. Steinhardt, este echivalată cu ideea de fericire totală, posibil vindecătoare. Exista în sufletele acestor martiri certitudinea că suferința lor poate fi identificată cu un dar, dat semenilor dintre care s-au ridicat, ce va duce la schimbarea acestei națiuni. Dar, cu atât mai prețios, cu cât mărturii diverse întăresc certitudinea că realitatea prin care s-a trecut depășește imaginația... Citim despre idei ale păstrării iubirii de neam și ale credinței că indiferent de cât de mult s-ar fi prelungit suferința, păstrarea integrității morale ar fi rămas aceeași. Călăuzitoare rămâne ținta morală și nu angajarea politică.” (Andreea Rus, text preluat din catalogul expoziției)
 
- Comunicat -

miercuri, 14 septembrie 2022

Picasso versus Degas, într-o o expoziție inedită


Într-o expunere comparativă dar mai mult explorativă, lucrările a doi maeştri, reprezentanţi a două curente de mare influenţă, s-au confruntat şi completat pe simeze, în anii din urmă, dând o lecţie unică de artă. O lecție de istoria artei exemplară pe pământ american, la The Sterling and Francine Clark Art Institute, din Williamstown, MA. din SUA, acolo unde domnește încă entuziasmul impresionist.

Aceasta expoziție a fost prima din lume, precum știm, care a explorat răspunsul plastic al lui Picasso la lucrările lui Degas şi a inclus lucrări care nu au mai fost expuse vreodată. Expoziţia a reunit peste o sută de lucrări din muzee şi colecţii private internaţionale și a fost apoi itinerată și la Muzeul Picasso din Barcelona.
Pablo Picasso, „ Femeie călcând” - 1904 
 
Edgar Degas, „Spălătoresele”- 1884
 
Curatorii Elizabeth Cowling – expert în arta lui Picasso şi Richard Kendall - cercetător in arta impresionistă, au studiat, timp de 10 ani, sute de lucrări ale lui Picasso şi Degas, au vizitat arhive, muzee, colecţii private din USA şi Europa şi au purtat discuţii cu unii dintre membrii familiei lui Picasso. Munca acestora a aruncat o lumină nouă asupra lui Picasso ca artist şi a adus un aport esenţial în istoria interpretativă a artei.

De-a lungul vieţii sale, Pablo Picasso (1881-1973) a fost fascinat de viaţa şi activitatea lui Edgar Degas (1834-1917). El a colecţionat picturile impresionistului Degas şi a reinterpretat continuu lucrările acestuia, iar la sfârşitul vieţii sale, a creat scene ce au inclus reprezentări ale lui Degas. El l-a privit pe Degas prin propriul ochi de artist, iar modul de răspuns al artistului spaniol a variat, cu timpul, de la emulaţie la confruntare, de la parodie la omagiu.

Picasso şi Degas au avut multe puncte comune în viaţă, fapt ce s-a concretizat apoi şi în arta lor. Au trăit în Paris, în apropiere unul de altul dar, probabil, nu s-au întâlnit niciodată. Au făcut studii academice de artă, au luat parte la viaţa boemă a oraşului luminilor, au avut de-a lungul vieţii aceeaşi obsesie pentru femeie, lucru vizibil în portretele şi imaginile de cântăreţe, balerine, spălătorese etc. Ambii au fost sculptori inovativi, desenatori de excepţie, pictori renumiţi şi gravori.

Pablo Picasso, „ Portretele lui Seastia Juger şi al lui Vidal” - 1903, ulei/pânză

Edgar Gegas, „ Absintul”- 1875-1876, ulei/pânză


Au stat pe simeze, lucru de neconceput într-o accepțiune clasică a unei expoziții, faţă în faţă, impresionistul Degas şi cubistul de mai târziu Picasso.

În artă, sunt adesea controverse referitor reproducerea unor lucrări sau la comanda unora similare. Privind acest exemplu expozițional, înţelegem că arta se creeaza şi recreeaza, se completează şi reinventează.

Revoluţia în artă, ca in orice domeniu de altfel, nu este un proces instantaneu, se stabilesc noile valori după acumulări continue şi confruntări îndelungate soldate cu pierderi şi câştiguri (meritate sau nu), între cei se osândesc în acest domeniu.
Pe de altă parte, sunt necesare exerciţiu artistic continuu ca şi permanenta raportare a fiecărui artist, la adevăratele valori, ca măsură de îmbunătăţire şi acceptare a propriei valori.

Avem aici exemplul unui mare pictor ce reproduce şi reinterpretează lucrări ale altui mare pictor care l-a precedat, istoric vorbind.

N.A. : Imaginile prezente aici ilustrează tributul dar şi originalitatea lui Picasso versus Degas. Lucrările nu fac neapărat parte din expoziţia prezentată mai sus.

Pablo Picasso, „ Nud stând în picioare” - 1907, ulei/pânză
Edgar Degas, „ Mica dansatoare la vârsta de patrusprezece ani” - 1879-1881, bronz, tutu din pânză, şal din mătase

miercuri, 7 septembrie 2022

Call for application: miart, Milan / Italy, 2023

 

Gallery applications open

miart, Milan / Italy

April 14–16, 2023

Allianz MiCo
Viale Scarampo, Pavilion 3, Gate 5
Milan, Italy

www.miart.it

miart—Milan’s international modern and contemporary art fair—is now inviting galleries from all over the world to apply to its 27th edition, which will take place from April 14 to 16, 2023, with VIP preview on April 13. Direct link to the application can be found here.

Organised by Fiera Milano, and directed for the third year by Nicola Ricciardi, miart is divided in three sections—Established, Decades, Emergent—and represents the most extensive chronological art exhibition in Italy, offering Italian and international collectors the opportunity to discover masterpieces from the early twentieth century as well as creations by the latest generations and collectible design.

The distribution of spaces experimented in 2022 was particularly appreciated by the operators and will be confirmed for the next edition, with the Emergent section positioned at the entrance of the exhibition, allowing young galleries to engage with a wider public. The physical event will also be supplemented by miart digital, the online platform designed to extend and enrich the dialogue and relationships between gallerists and collectors.

After Dismantling the silence in 2021 and Primo movimento in 2022, miart 2023 continues in the vein of musical metaphors shaping the identity of the new edition on and around the word "Crescendo". In technical language, the term refers to a gradual increase in the intensity of sound in a composition; but in this context it also refers to the growth in terms of quality, participation, audience seen in the previous two editions, and speaks to the desire to continue this ascending trajectory in the years to come.

The title Crescendo also alludes to the natural world and to the vital quest for sustainable development, emphasizing miart’s commitment to green practices with a lower environmental impact as well as its role as founding member and keen supporter of Gallery Climate Coalition Italy.

As per tradition, miart will be the catalyst for the Milano Art Week, an intense program of special events and grand openings organized in conjunction with the Municipality of Milan and in collaboration with the major public and private institutions in the city, including Pirelli HangarBicocca, Fondazione Prada, Triennale Milano, Palazzo Reale, Museo del Novecento, PAC - Padiglione d’Arte Contemporanea, Galleria d’Arte Moderna, and many more.

Concurrently, miart’s VIP program will ensure a special reception and a first-class experience to its prestigious invitees. During the week of the fair, VIP guests will engage with a network of international artists and connoisseurs and enjoy access to exclusive tours and receptions at some of Milan’s most prestigious estates and collections, including previews of the Milan Design Week, the biggest annual design event in the world taking place from 17 to 23 April 2023.

Please visit here for an overview of the 2023 edition, including information about the sections, the Selection Committee, the curatorial team, and the application process.

Applications must be submitted online by Friday, October 28, 2022

For more information on the application procedure, please contact: customer.miart@fieramilano.it.

 

miercuri, 24 august 2022

Darko Drljevic, Montenegru: "Sleep"

 

Fără titlu, tehnică mixtă, IS&PSAS Ed. 3

 

luni, 15 august 2022